ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 56 ปฐมนิเทศ
ปฐมนิเทศ
แต่งชุดสุภาพ กลุ่มบริหารงานบุคคล
20 พ.ค. 56 ถึง 04 ต.ค. 56 วันเปิดภาคเรียน
วันเปิดภาคเรียน
แต่งชุดสุภาพ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
24 พ.ค. 56 วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา
สุภาพ ฝ่ายกิจการนักเรียน
26 มิ.ย. 56 ถึง 26 ก.ค. 56 กิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมวันไหว้ครู
หอพระไตรปิฏก/สุภาพ นางสาวมนต์วิภา คำแก้ว
28 มิ.ย. 56 ประเมินภายในโรงเรียน
ประเมินภายในโรงเรียน  คณะกรรมการผู้ประเมินภายในโรงเรียน จากสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ห้องประชุมด้านล่าง/แต่งกายสุภาพ กลุ่มบริหารทั่วไป
04 ก.ค. 56 โครงการป้องกันภัยจากยาเสพติดในสถานศึกษา
4 ก.ค. 56 มีการจัดโครงการป้องกันภัยจากยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ได้วิทยากรจาก รองผู้การ จากสภ. เมืองบุรีรัมย์ จึงแจ้งคุณครูเข้าร่วมกิจกรร มทุกรูป/คน ได้ทราบนะครับ ลงทะเบียนนักเรียนเวลา 12.30 น. และเริ่มโครงการ 13.00-13.30 น. นะครับ ห้องประชุมใต้อาคารเรียน
ห้องประชุมโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา/แต่งกายสุภาพ ฝ่ายกิจการนักเรียน
08 ก.ค. 56 ตรวจสุขภาพนักเรียน ครั้งที่ 1
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ครั้งที่ 1 เทอมที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
17 ก.ค. 56 ถึง 19 ก.ค. 56 อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบที่ 3
เนื่องด้วยในวันที่ 17 -19 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. ได้มีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการประเมินภายนอกรอบที่สาม
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ชุดสุภาพ ฝ่ายวิชาการ
17 ก.ค. 56 ถึง 23 ก.ค. 56 วันหยุดการเรียนการสอน
ทางโรงเรียนได้กำหนดให้มีการหยุดเรียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ทางโรงเรียนจึงประกาศหยุดเรียนในวันที่ 17 - 23  กรกฎาคม  2556 และจะเปิดทำการเรียนการตามปกติ ในวัน พุธที่ 24 กรกฎาคม 2556
ฝ่ายวิชาการ
22 ก.ค. 56 วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา  วันหยุดเรียนกรณีพิเศษ
วัดกลาง(พระอารามหลวง) ฝ่ายกิจการนักเรียน
23 ก.ค. 56 วันเข้าพรรษา
วันเข้าพรรษา วัดหยุดกรณีพิเศษ
วัดกลาง(พระอารามหลวง) ฝ่ายกิจการนักเรียน
20 พ.ค. 59 วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา มีความหมายคือ การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 ซึ่งในปี พ.ศ.2559 ตรงกับวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 7 นั่นเอง ซึ่ง วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาสากล และเป็นวันหยุดทางธนาคารและราชการของไทย เป็นวันคล้าย วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่งนี้ เกิดตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลางพระอารามหลวง
19 ก.ค. 59 วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา 2559 ตรงกับวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม โดยวันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมเทศนา หรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก 
หอพระไตรปิฏก ฝ่ายกิจการนักเรียน
20 ก.ค. 59 วันเข้าพรรษา

การเข้าพรรษา เป็นพุทธบัญญัติ ซึ่งพระภิกษุทุกรูปจะต้องปฏิบัติตาม หมายถึง การอธิษฐานอยู่ประจำที่ไม่เที่ยวจาริกไปยังสถานที่ต่างๆ เว้นแต่มีกิจจำเป็นจริง ๆช่วงจำพรรษาจะอยู่ในช่วงฤดูฝนคือแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึง ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี ดังนั้น วันเข้าพรรษา หมายถึง วันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอธิษฐานอยู่ประจำในวัด หรือเสนาสนะที่คุ้มแดดคุ้มฝนได้แห่งหนึ่งไม่ไปค้างแรมในที่อื่น ตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน

โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา งานวัดและประเมินผล
16 พ.ค. 60 วันปฐมนิเทศ
16 พฤษภาคม วันปฐมนิเทศ
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง (พระอารามหลวง) โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
02 ม.ค. 63 ถึง 15 พ.ค. 63 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ภาคปีการศึกษา 2563
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และทวิศึกษา ปวช.สาขาอิเล็กทรอนิกส์ (เรียนฟรี) ประจำปีการศึกษา 2562

สอบถามเพิ่มเติม 081-8776472, 061-9926224 และ 044-614034
Facebook : โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
ห้องวิชาการโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง พระอารามหลวง โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์
22 ม.ค. 63 การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11
หอประชุมโชติญานาณุสรณ์ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
07 พ.ค. 64 ถึง 17 พ.ค. 64 เปิดภาคปีการศึกษา 2564