ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไปของชุมชน

โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ใกล้กับวิทยาลัยสารพัดช่างและศาลเจ้าพ่อหลักเมืองโดยเฉพาะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไปจึงทำให้สภาพชุมชนเป็นชุมชนเมืองอย่างเด่นชัดประชาชนบริเวณรอบมีมากกว่า 2,000 คนซึ่งมีอาชีพหลากหลายและประชาชนในชุมชนไม่ได้เป็นผู้ปกครองของนักเรียน เพราะนักเรียนทั้งหมดมีภูมิลำเนาอยู่ต่างอำเภอและต่างจังหวัด เดินทางเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้

 

                ด้านทิศเหนืออยู่ติดกับตลาดสดทำให้นักเรียนสามารถที่จะศึกษาหาความรู้จากแหล่งความรู้วิชาการงานอาชีพได้หลากหลายนอกเหนือจากที่ทางโรงเรียนจัดให้มีศักยภาพเพียงพอ

                ด้านทิศใต้อยู่ติดกับวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

                ด้านทิศตะวันออกอยู่ติดกับศาลเจ้าพ่อหลักเมือง การที่โรงเรียนตั้งอยู่ในท่ามกลางชุมชนที่มีความเจริญด้านการศึกษา และด้านอื่นๆ โดยเฉพาะวัดที่อยู่ภายในตำบลในเมืองบุรีรัมย์ ได้ให้ความอุปถัมภ์ด้านที่อยู่อาศัยของนักเรียนมาโดยตลอดสภาพชุมชนจึงเอื้อต่อการจัดการศึกษา

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

1.1 ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนปริยัติธีรวิทยาตั้งอยู่ที่วัดกลาง พระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์รหัสไปรษณีย์31000

E-mail: webmaster@theerawitthaya.org
website www.theerawitthaya.org

สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
32

1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6

1.3 มีเขตพื้นที่ติดต่อ

ทิศเหนือ                   อยู่ติดกับตลาดสดบุรีรัมย์
ทิศใต้
                  อยู่ติดกับวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก
          อยู่ติดกับศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ทิศตะวันตก
            ติดกับถนนสุนทรเทพ

โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ตั้งอยู่วัดกลาง พระอารามหลวง  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ปีพุทธศักราช2529 โรงเรียนได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 3 มุขคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหลัง ขนาดความยาว 49 เมตร กว่าง 9 เมตร แล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2533 สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ 2,800,000 บาท ( สองล้านแปดแสนบาท ) โดยอาศัยงบประมาณจากอนุโมทนาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป และตั้งชื่ออาคารเรียนหลังนี้ว่าโรงเรียนปริยัติธีรวิทยาเพื่อเป็นเกียรติคุณแด่พระครูธีรคุณาธารเจ้าอาวาสวัดกลาง ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและเอาใจใส่ในการศึกษาของพระภิกษุสามเณร และเยาวชนของชาติผู้พลาดโอกาสทางการศึกษาที่รัฐจัดให้

ปีพุทธศักราช  ๒๕๓๐โรงเรียนได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2530 ตามใบอนุญาตจัดตั้งเลขที่ 14/2530 โดยมีพระครูธีรคุณาธาร เจ้าอาวาสวัดกลาง รองเจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์ สมัยนั้นดำรงตำแหน่งผู้จัดการ และครูใหญ่ ต่อมาโรงเรียนได้ขออนุญาตจาก กรมการศาสนา ขยายชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องจากในตอนต้น กรมการศาสนา มีนโยบายให้เปิดเพียงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเท่านั้น

ปีพุทธศักราช  ๒๕๓๓พระครูธีรคุณธาร (สุพจน์  โชติญาโณ)  มองเห็นว่าพระภิกษุและสามเณรที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ๓) ไม่สามารถเดินทางไปศึกษาต่อกับโรงเรียน ที่มีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ จึงขออนุญาตกับกรมการศาสนาขยายห้องเรียนขึ้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ ๖)          โดยมอบหมายให้  พระมหาคำรบ  คมฺภีรปญฺโญ  น.ธ.เอก, ป.ธ. ๗, ศษ.บ.  เป็นครูใหญ่  เป็นผู้ดำเนินการในขณะนั้น แทนพระครูธีรคุณาธารที่ได้ลาออกเนื่องจากมีภารกิจหน้าที่ต่างๆ มากมาย

ปีพุทธศักราช  ๒๕๓๗พระครูธีรคุณาธาร  (สุพจน์  โชติญาโณ)  แต่งตั้ง พระมหาปราจีน  ปิยทสฺสี     น.ธ.เอก, ป.ธ. ๔  เป็นครูใหญ่  ต่อมาได้เดินทางศึกษาต่างประเทศ   ประเทศอินเดีย

พุทธศักราช  ๒๕๔๐พระสุธีปริยัตยาภรณ์  (สุพจน์  โชติญาโณ)  สมณศักดิ์ในขณะนั้น  แต่งตั้ง  พระมหาบุญถิ่น  ปุญฺญสิริ  น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา  ท่านมองเห็นว่าพระภิกษุและสามเณรมีจำนวนมากขึ้น  จึงขยายอาคารเรียนเพิ่มขึ้น  พุทธศักราช  ๒๕๔๓  ขยายอาคารเรียนบนศาลาหอพระไตร  จำนวน ๙  ห้อง พุทธศักราช  ๒๕๕๐ สร้างอาคารห้องประชุม  ๒ ชั้น  สำหรับการศึกษาของพระภิกษุและสามเณรพร้อมกับเป็นห้องประชุมของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งในขณะนั้น          พระราชปริยัติกวี (สุพจน์  โชติญาโณ)  ได้เป็นเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์  จึงมองเห็นว่าคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ต้องมีอาคารเป็นห้องประชุม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ได้มีการสร้างอาคารเรียน  ๓ ชั้น  ขึ้นอีกหลัง  สำหรับใช้เป็นอาคารเรียน    ชั้น  ส่วนชั้นที่    เป็นห้องปฏิบัติธรรมและห้องประชุมของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์

ปีพุทธศักราช2544 ได้มีการขยายห้องเรียนโดยการปรับปรุงต่อเติมศาลาหอพระไตรปิฎกจำนวน 11 ห้องเรียนขยายห้องคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต ปรับปรุงห้องสมุดและห้องวิทยาศาสตร์ จัดครูอาจารย์ออกแนะแนวตามหมู่บ้าน ตำบล อำเภอต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ ได้มีนักเรียนเข้ามาบวชเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้โรงเรียนมีการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ

ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๐สร้างอาคารห้องประชุม ๒ ชั้น สำหรับการศึกษาของพระภิกษุและสามเณรพร้อมกับเป็นห้องประชุมของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในขณะนั้น พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ)  ได้เป็นเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์  จึงมองเห็นว่าคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ต้องมีอาคารเป็นห้องประชุม

ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๗ได้มีการสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ขึ้นอีกหลัง สำหรับใช้เป็นอาคารเรียน ๒ ชั้น  ส่วนชั้นที่ ๓ เป็นห้องปฏิบัติธรรมและห้องประชุมของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑พระเทพปริยัตยาจารย์ (สุพจน์  โชติญาโณ) ขอยื่นคำขอแต่งตั้ง พนักงานศาสนการด้านการศึกษา แต่งตั้ง พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนฺทสาโร ป.ธ.๓, กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)                เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา  ต่อผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ท่านมองเห็นความสำคัญของพระภิกษุและสามเณร  ในด้านการศึกษาพัฒนาเรียนรู้ และสนับสนุนการปฏิบัติธรรม จึงได้จัดชื่อที่ ดินและสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๒ ชั้น คอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งหลังขนาดความยาว ๔๐ เมตร กว้าง ๑๕ เมตร ด้วยงบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบ้านถ้วน)

โรงเรียนปริยัติธีรวิทยาปัจจุบันสังกัดกองพุทธศาสนศึกษา  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ         เมื่อพุทธศักราช  ๒๕๔๖  จนถึงปัจจุบันนี้