วิสัยทัศน์โรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
          เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ มีคุณภาพบนพื้นฐานของศาสนทายาท