พันธกิจ
พันธกิจ

ข้อที่ 1 จัดหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

ข้อที่ 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญควบคู่การสอนแบบพุทธวิธี

ข้อที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานด้านวิชาชีพ

ข้อที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักการแบบมีส่วนร่วม

ข้อที่ 5 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักธรรมคำสั่งสอน