หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

รายวิชากลุ่มสาระ

การเรียนรู้

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ภาค ๑

ภาค ๒

ภาค ๑

ภาค ๒

ภาค ๑

ภาค ๒

พฐ.

พต.

พฐ.

พต.

พฐ.

พต.

พฐ.

พต.

พฐ.

พต.

พฐ.

พต.

ภาษาไทย

๖๐

 

๖๐

 

๖๐

 

๖๐

 

๖๐

 

๖๐

 

คณิตศาสตร์

๖๐

 

๖๐

 

๖๐

 

๖๐

 

๖๐

 

๖๐

 

วิทยาศาสตร์

๖๐

 

๖๐

 

๖๐

 

๖๐

 

๖๐

 

๖๐

 

สังคมศึกษาฯ

๖๐

 

๖๐

 

๖๐

 

๖๐

 

๖๐

 

๖๐

 

 

  ประวัติศาสตร์

๒๐

 

๒๐

 

๒๐

 

๒๐

 

๒๐

 

๒๐

 

สุขศึกษาฯ

๔๐

 

๔๐

 

๔๐

 

๔๐

 

๔๐

โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา  วัดกลาง พระอารามหลวง
ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร. 044614034 
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่ 11
กองพุทธศาสนศึกษา  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ