ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลจำนวนห้องเรียน / นักเรียน  ปัจจุบัน

 

ชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

พระภิกษุ

สามเณร

รวม

ม.๑

1

1

39

40

ม.๒

-

79

79

ม.๓

-

79

79

รวม  ม.ต้น

1

197

198

ม.๔

1

1

27

28

ม.๕

1

1

21

22

ม.๖

2

2

40

42

รวม  ม.ปลาย

4

88

92

รวมทั้งสิ้น

๑๐

5

285

290

นักเรียนพักประจำ    สถานศึกษา    จำนวน  178  รูป       

          นักเรียน เดินทางไป - กลับ               จำนวน  111  รูป