ปรัชญา/คำขวัญโรงเรียน
ปรัชญา/คำขวัญโรงเรียน

ปรัชญาโรงเรียน

                          ปญฺญวา  พุทฺธิสมฺปนฺโน  แปลว่า     ผู้มีปัญญา เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้

 
 
คำขวัญโรงเรียน

                                  สามัญฯ ดีบาลีเด่น  เน้นคุณธรรม   นำสู่การพัฒนา