เป้าหมายของโรงเรียน
เป้าหมายของโรงเรียน
เป้าหมายของโรงเรียน

ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
ข้อที่ 2 ครู ผู้เรียน มี และสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและบูรณาการองค์ความรู้วิชาการทางพระพุทธศาสนา
ข้อที่ 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานด้านวิชาชีพ
ข้อที่ 4 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่ดีมีคุณภาพแบบมีส่วนร่วม
ข้อที่ 5 ผู้เรียนมีองค์ความรู้คู่คุณธรรมตามหลักธรรมคำสั่งสอนและเป็นศาสนทายาทที่ดีในสังคม