กลยุทธ์ของโรงเรียน
กลยุทธ์ของโรงเรียน

กลยุทธ์ข้อที่ 1    พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ข้อที่ 2    พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
กลยุทธ์ข้อที่ 3
    พัฒนาคุณภาพครูบุคลากร
กลยุทธ์ข้อที่ 4    พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์ข้อที่ 5
    พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์