อัตลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน

อัตลักษณ์ของโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา

 

จากมติที่ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2555    วันที่ 16  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา  ที่ประชุมได้พิจารณาจุดเด่น จุดเน้น  ของโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา  โดยการนำเสนอของสถานศึกษาซึ่งได้นำปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ รวมทั้งผลการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)     ที่ได้เขียนสรุปไว้ในจุดเด่นของสถานศึกษาว่า จุดเด่นของสถานศึกษาแห่งนี้ นักเรียนมีความรับผิดชอบสูง ห้องเรียนบริเวณโรงเรียนสะอาด นักเรียนมีมารยาทดี แสดงให้เห็นว่าคณะครูได้ปลูกฝังคุณลักษณะดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับชุมชนและผู้เกี่ยวข้องได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่านักเรียนของสถานศึกษาแห่งนี้    มีความรับผิดชอบ สะอาดและมารยาทดี สมกับคำชมของ สมศ.จริง  ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์      กำหนดเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนว่า โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา เป็นสถานศึกษาส่งเสริมความมีวินัย        ใส่ใจความสะอาด มารยาทดีงาม  โดยมีตัวชี้วัดที่จะเกิดขึ้นเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ติดตัวนักเรียน ทุกรูปดังนี้

 

ด้านความมีวินัย

. มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่หลอกลวงตนเองและผู้อื่น

. มีความรับผิดชอบ ความตั้งใจที่จะทำงานและติดตามผลงานที่ได้กระทำ

. เคารพในสิทธิของผู้อื่น

. มีระเบียบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม

. มีความเป็นผู้นำ

6. มีความตรงต่อเวลา รู้จักกาลเทศะ

7. มีความเชื่อมั่นในตนเอง

8. มีความอดทนขยันหมั่นเพียร

9. รู้จักเสียสละ และมีความเห็นใจผู้อื่น

 

ด้านความสะอาด

1.  ร่างกายสะอาด

2.  การแต่งกายสะอาด

3.  สมุด เครื่องเขียน แบบเรียนและเครื่องมือเครื่องใช้ สะอาดและเป็นระเบียบ

4.  ห้องเรียน โต๊ะเรียน บริเวณห้องเรียน สะอาดเป็นระเบียบ

5.  มีสุขนิสัยรักความสะอาด

6.  เป็นตัวอย่างที่ดีในด้านความสะอาดและช่วยรณรงค์ให้รุ่นน้องรักษาความสะอาด

 

ด้านมารยาท

1.  รู้จักแสดงความเคารพต่อนักเรียนรุ่นพี่

2.  รู้จักแสดงความเคารพต่อครู

3.  รู้จักแสดงความเคารพต่อผู้ปกครอง

4.  รู้จักแสดงความเคารพต่อพระภิกษุภายในวัดและนอกวัด

5.  ใช้คำพูดธรรมะสวัสดี  ขอโทษ ขอบคุณ ถูกต้องตามโอกาสอย่างเหมาะสม

6.  รู้จักการแบ่งปันให้เพื่อน

7.  รู้จักวิธีการกราบที่ถูกต้อง

8.  รู้จักมารยาทในการพูด การฟัง การอ่าน การเดินและการนั่ง

 

กิจกรรมของสถานศึกษาที่ใช้ขับเคลื่อนคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ที่กำหนด

1  วางแผนจัดทำโครงการการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

2.  ดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนให้ทราบอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและ    ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองช่วยขับเคลื่อนให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่สถานศึกษากำหนด

3.  มอบหมายให้คณะครูทุกคนเกิดความตระหนักร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยกันชี้แนะ ชี้นำเมื่อเห็นนักเรียนปฏิบัติไม่ถูกต้อง

4.  ปิดประกาศข้อตกลงสิ่งที่นักเรียนต้องปฏิบัติ  ไว้ในที่เปิดเผยและมอบหมายครูเวรต้องทำการอบรมนักเรียนให้ซึมซับเป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

5.  ภายหลังที่นำสู่การปฏิบัติไปได้ระยะหนึ่งมอบหมายให้ครูประจำชั้นทำการตรวจสอบ ทบทวนคุณลักษณะของนักเรียนตามตัวชี้วัดที่กำหนดทั้ง 3 ด้านภาคเรียนละ 1 ครั้ง

6.  ทำการประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ที่เกิดกับนักเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษาและทำการสรุปเป็นรายด้าน

7.  ประเมินความพึงพอใจในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ สถานศึกษาส่งเสริมความมีวินัย            ใส่ใจความสะอาด มารยาทดีงาม กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเมื่อสิ้นปีการศึกษา

8.  รายงานผลการประเมินอัตลักษณ์และความพึงพอใจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ