ผล O-NET,B-NET
ผล O-NET,B-NET ม.3

ระดับการศึกษา

สาขาวิชาที่เรียน

คะแนน

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

(O-NET)

๑. ภาษาไทย

47.64

๒. คณิตศาสตร์

48.73

๓. วิทยาศาสตร์

27.76

๔. สังคมศึกษา

41.39

๕. สุขศึกษา

55.08

๖. ศิลปะ

38.05

๗. การงานอาชีพ

38.13

๘. ภาษาอังกฤษ

24.00

(B-NET)

1. พุทธประวัติและธรรมวินัย

41.43

2. ศาสนปฏิบัติ

44.44

3. ภาษาบาลี

33.73

ผล O-NET,B-NET ม.6

ระดับการศึกษา

สาขาวิชาที่เรียน

คะแนน

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

(O-NET)

. ภาษาไทย

35.41

2. คณิตศาสตร์

15.29

3. วิทยาศาสตร์

29.96

4. สังคมศึกษา

34.38

5. สุขศึกษา

49.26

6. ศิลปะ

26.59

7. การงานอาชีพ

39.65

8. ภาษาอังกฤษ

18.06

(B-NET)

1. พุทธประวัติและธรรมวินัย

45.38

2. ศาสนปฏิบัติ

32.35

3. ภาษาบาลี

42.00