ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร

ชื่อประเภทของบุคลากร

พระภิกษุ

คฤหัสถ์

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

ครูประจำ

6

6

16

ครูพิเศษ

1

1

7

9

เจ้าหน้าที่หรืออื่นๆ

-

4

รวม

7

11

13

31