นักเรียนทุน
นักเรียนทุน

นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี    จากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

           ๑.  สามเณรการันต์  ยามดี  รุ่นที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๗

           ๒สามเณรทศพร ส้มเขียวหวาน  รุ่นที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙

           ๓.  สามเณรภานุมาศ  แก้วชนะ  รุ่นที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐

           ๔สามเณรธวัชชัย  หอมขจร   รุ่นที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑

           ๕สามเณรสุวัฒน์  ขวัญอ่อน  รุ่นที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

           ๖สามเณรอาทิตย์  แสงขาว  รุ่นที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

           ๗.  สามเณรโกเมนท์  พนุมรัมย์  รุ่นที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔