ประวัติผู้ก่อตั้งโรงเรียน
ประวัติผู้ก่อตั้งโรงเรียน

พระเทพปริยัตยาจารย์, ดร.  (สุพจน์  โชติญาโณ)

..เอก, ป.ธ.๕, M.A., Ph.D., พธ.ด.  (กิตติมศักดิ์)

เจ้าอาวาสวัดกลาง  พระอารามหลวง     

เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์

--------------------------------------------------------------------------------------

 

ชื่อ        พระเทพปริยัตยาจารย์   (สุพจน์  โชติญาโณ)  ฉายา โชติญาโณ  อายุ ๗๒ ปี พรรษา  ๕๒ 

           วิทยฐานะ      ..เอก, ป.ธ.๕,  M.A.,  Ph.D., พธ.ด. (กิตติมศักดิ์)

                              วัดกลาง  พระอารามหลวง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์       

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

๑.  เจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

๒.  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์

๓.  หัวหน้าศูนย์ครูพระปริยัตินิเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์

๔.  เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดกลาง พระอารามหลวง

๕.  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดกลาง พระอารามหลวง

๖.  ผู้จัดการโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา แผนกสามัญศึกษา

๗.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

๘.  เจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์

 ๑๐

 
 


สถานะเดิม                ชื่อ  สุพจน์  นามสกุล  วัณฑมาตร์  เกิดวันที่  ๓ ฯ    ค่ำ  ปีวอก

                              วันที่ ๑๙  เดือน มิถุนายน  .. ๒๔๘๘    บ้านเลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๑ 

                              ตำบลช่องแมว  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา

  ๑๑

 
 


บรรพชา                       วันที่       ค่ำ  ปีระกา  วันที่   พฤษภาคม  .. ๒๕๐๐ 

                                วัดกลาง พระอารามหลวง  ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง   จังหวัดบุรีรัมย์ 

                   โดยมี พระธรรมธีรมุนี  วัดกลาง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง  

                   อำเภอเมือง

 

 
   จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท                  วันที่   ๖ ฯ ๗  ปีมะเส็ง  วันที่  ๑๔  มิถุนายน  .. ๒๕๐๘    วัดกลาง

                              พระอารามหลวง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมี 

                              พระอุปัชฌาย์         พระธรรมธีรมุนี          วัดกลาง พระอารามหลวง 

                                                         ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง      จังหวัดบุรีรัมย์ 

                              พระกรรมวาจาจารย์     พระสมุห์สาลี  อาภสฺสโร

                              พระอนุสาวนาจารย์      พระใบฎีกาวีระพงษ์  พรหฺมญาโณ

 

วิทยฐานะ             

           .. ๒๕๐๐          สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จากโรงเรียนชุมพวง  

                                      อำเภอชุมพวง   จังหวัดนครราชสีมา

        .. ๒๕๐๔          สอบไล่ได้ นักธรรมชั้นเอก  สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์  วัดกลาง

                                  พระอารามหลวง  อำเภอเมือง   จังหวัดบุรีรัมย์

        .. ๒๕๑๑          สอบไล่ได้ เปรียญธรรม   สำนักเรียนวัดกลาง พระอารามหลวง

                                  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

        .. ๒๕๑๔          สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยนาลันทา

                                  ประเทศอินเดีย

        .. ๒๕๒๖          สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท M.A. สาขาภาษาบาลี 

                                  จากมหาวิทยาลัยนาลันทา  ประเทศอินเดีย

        .. ๒๕๒๗          สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท  M.A. สาขาประวัติศาสตร์ 

                                  จากมหาวิทยาลัยปัตนะ ประเทศอินเดีย

        พ.ศ.๒๕๔๗            สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก Ph.D.  สาขาประวัติศาสตร์โบราณ 

                                  จากมหาวิทยาลัยมคธ  ประเทศอินเดีย

        พ.ศ.๒๕๕๕               รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พธ.ด.

                                      สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

        การศึกษาพิเศษ      ภาษาอังกฤษศึกษา

        ความชำนาญการ    วิชาโหราศาสตร์ไทย, งานบริหารกิจการคณะสงฆ์, งานบริหารจัดการ

                                  โรงเรียน, การจัดอบรมค่ายคุณธรรมและจริยธรรมทุกระดับ

 

งานปกครอง

            .. ๒๕๑๔           เป็นเจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง  ตำบลในเมือง 

                                      อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

            .. ๒๕๑๕          เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์

            .. ๒๕๑๕          เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสตร์บุรีรัมย์

            .. ๒๕๑๗          เป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์

            .. ๒๕๓๐          ได้รับพระบัญชาแต่งตั้ง  เป็นพระอุปัชฌาย์

            .. ๒๕๓๔          ได้รับพระบัญชาแต่งตั้ง  ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

                                      วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์

            .. ๒๕๓๔          ได้รับพระบัญชาแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัด

                                      บุรีรัมย์

           พ.ศ. ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน    ได้รับพระบัญชาแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์

                             

 

 

งานการศึกษา

    .. ๒๕๐๘   เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี สำนักศาสนศึกษาวัดกลาง

    .. ๒๕๐๘  เป็นอาจารย์สอนประจำศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

                       วัดกลาง ของยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดบุรีรัมย์

    .. ๒๕๐๘  เป็นอาจารย์สอนประจำศูนย์พุทธศาสตร์บุรีรัมย์

    .. ๒๕๐๙  เป็นอาจารย์สอนโรงเรียนศรีบุรีรัมย์, โรงเรียนประชาวิทยาลัย 

                                  และโรงเรียนช่างสตรีประชาวิทยาลัย

    .. ๒๕๐๘  ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการจังหวัดไปดูแลการสอบธรรม

                                  สนามหลวงประจำหน่วยสอบอำเภอต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์

    .. ๒๕๐๘ - ปัจจุบัน  เป็นกรรมการอำนวยการควบคุมดูแล  การสอบธรรม 

                      สนามหลวง  และบาลีสนามหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ทุกปี

    พ.ศ. ๒๕๐๙  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

                       วัดกลาง

    ..