ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบหนึ่ง
บทสรุปผู้บริหารรอบ 1-โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.68 KB
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
บทสรุปผู้บริหารรอบ2-โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 240.38 KB
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
บทสรุปผู้บริหารรอบ3-โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.05 KB