ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
การกำหนดชั่วโมงเรียนและเนื้อหาที่สอน Word Document ขนาดไฟล์ 59.11 KB 20725
แบบสำรวจประวัติและคุณสมบัติครูบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 20722
เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 359.5 KB 20709
แบบสรุปผลการประชุม Word Document ขนาดไฟล์ 59.95 KB 20709
กรอบอัตราครูบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 20710
รายชื่อครูบุคลากรโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.5 KB 20707
ข่าวประชาสัมพันธ์
เดินด้วยเท้าก้าว ก้าวด้วยบุญ จาริกบุญ จาริกธรรม 20619
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
หน้าปก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.96 KB 20645
ส่วนที่ 1 บทนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.97 KB 20646
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.23 KB 20649
ส่วนที่ 3 แผนงบประมาณและโครงการประจำปี งบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 20670
ส่วนที่ 4 การกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.16 KB 20637
ภาคผนวก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 182.41 KB 20643
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562
หน้าปก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.34 KB 20621
ส่วนที่ 1 ส่วนนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.95 KB 20622
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.15 KB 20620
ส่วนที่ 3 แผนงบประมาณและโครงการประจำปี งบประมาณ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 20623
ส่วนที่ 4 การกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.16 KB 20631
ภาคผนวก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.38 KB 20624
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561
หน้าปก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.66 KB 20619
ส่วนที่ 1 บทนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.62 KB 20624
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.73 KB 20619
ส่วนที่ 3 แผนงบประมาณและโครงการประจำปี งบประมาณ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 20619
ส่วนที่ 4 การกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.85 KB 20619
ภาคผนวก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.98 KB 20615
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2559 - 2561
หน้าปก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.93 KB 20622
ส่วนที่ 1 สถานศึกษาในภาพรวม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 243.76 KB 20640
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.13 KB 20628
ส่วนที่ 3 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและตัวชี้วัดความสำเร็จ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.75 KB 20620
ส่วนที่ 4 โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 403.98 KB 20642
ส่วนที่ 5 การกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.57 KB 20618
ภาคผนวก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.28 KB 20620