ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
การกำหนดชั่วโมงเรียนและเนื้อหาที่สอน Word Document ขนาดไฟล์ 59.11 KB 20795
แบบสำรวจประวัติและคุณสมบัติครูบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 20796
เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 359.5 KB 20785
แบบสรุปผลการประชุม Word Document ขนาดไฟล์ 59.95 KB 20779
กรอบอัตราครูบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 20783
รายชื่อครูบุคลากรโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.5 KB 20778
ข่าวประชาสัมพันธ์
เดินด้วยเท้าก้าว ก้าวด้วยบุญ จาริกบุญ จาริกธรรม 20691
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
หน้าปก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.96 KB 20726
ส่วนที่ 1 บทนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.97 KB 20717
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.23 KB 20728
ส่วนที่ 3 แผนงบประมาณและโครงการประจำปี งบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 20743
ส่วนที่ 4 การกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.16 KB 20710
ภาคผนวก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 182.41 KB 20726
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562
หน้าปก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.34 KB 20695
ส่วนที่ 1 ส่วนนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.95 KB 20702
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.15 KB 20703
ส่วนที่ 3 แผนงบประมาณและโครงการประจำปี งบประมาณ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 20698
ส่วนที่ 4 การกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.16 KB 20706
ภาคผนวก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.38 KB 20697
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561
หน้าปก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.66 KB 20691
ส่วนที่ 1 บทนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.62 KB 20696
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.73 KB 20692
ส่วนที่ 3 แผนงบประมาณและโครงการประจำปี งบประมาณ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 20693
ส่วนที่ 4 การกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.85 KB 20695
ภาคผนวก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.98 KB 20687
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2559 - 2561
หน้าปก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.93 KB 20693
ส่วนที่ 1 สถานศึกษาในภาพรวม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 243.76 KB 20718
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.13 KB 20702
ส่วนที่ 3 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและตัวชี้วัดความสำเร็จ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.75 KB 20693
ส่วนที่ 4 โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 403.98 KB 20725
ส่วนที่ 5 การกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.57 KB 20693
ภาคผนวก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.28 KB 20699