ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระครูธีรคุณาธาร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2530-2533
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาคำรบ คมฺภีรปญฺโญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2533-2537
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาปราจีน ปิยทสฺสี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537-2540
ชื่อ-นามสกุล : พระมงคลสุตกิจ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540-2561
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 มิ.ย. 61 ถึง ปัจจุบัน