ฝ่ายบริหาร

พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

พระครูปริยัติธรรมนิเทศก์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้าฝ่ายบริหาร

พระมหากิตติพัฒน์ สิริชโย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน