กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสมพงษ์ เต็นรัมย์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนงค์นุช ไกรวิสูตร
ครู คศ.3

นายสมพงษ์ เต็นรัมย์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย