กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ชวลิต ชะลุนรัมย์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์