กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวภาวิณี ปะสุรัมย์
ครูประจำการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ