กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอรรคเดช คงลี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ