กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมพงษ์ เต็นรัมย์
ครูประจำการ