กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายพิเชษฐ ขุนแก้วเมือง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวภาวิณี ปะสุรัมย์

นางชัชฎา ผู้มีสัตย์

นางสาวนิศารัตน์ เปรี้ยวกระโทก

นายอวน ชะสนรัมย์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด