กลุ่มบริหารงานบุคคล

พระมหาสุพจน์ เขมจิตฺโต
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล