กลุ่มบริหารงานทั่วไป

พระมหาวิเชียร คุณธาโร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายสมพงษ์ เต็นรัมย์

นายชวลิต ชะลุนรัมย์