คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอินทวนานุรักษ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปัญญาสุตคุณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาวิเชียรคุณธาโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนครู
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางแจ่มจันทร์ เวสะมุลา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชนีกร ธนบุญสมบัติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาเชษฐา ฐานจาโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปริยัติธรรมนิเทศก์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปัญญาสารบัณฑิต,ผศ.ดร.
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนฺทสาโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ : preyawat@hotmail.co.th