คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรรุ่งโรจน์ เเสงสว่าง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0655281597
อีเมล์ : stampnoey6773@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรสุธินันท์ โยงรัมย์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรสุริยา ชะมาประโคน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรอัครพนธ์ ไกรพงษ์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรสุริยันต์ เค้ามูล
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0645034796
อีเมล์ : Suriyun7956@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรอธิวัฒน์ คำหล้า
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรชุติเทพ ศรีบุญ
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรธนากร บุญเขื่อง
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรวิวัฒนาการ ชะนะหาญ
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรประพันธ์ เเสงรัมย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรอดิศักดิ์ ต้องเดช
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรภูตะวัน ถะเกิงสุข
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรอัครพนธ์ ไกรพงษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรสุริยา ชะมาประโคน
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรรุ่งโรจน์ เเสงสว่าง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0655281597
อีเมล์ : stampnoey6773@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรสุธินันท์ โยงรัมย์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรสุริยันต์ เค้ามูล
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0645034796
อีเมล์ : Suriyun7956@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรศราวุธ ภูสีเงิน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรโยธิน เเสงทวีสุข
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรสุทิน นครรัมย์
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรประหยัด เกรียงรัมย์
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรพิชิตชัย เเก้วศรี
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
อีเมล์ : p.m2u50102@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรภัทรพงษ์ เสาวลัย
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรภูวนาท
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรสุริยันต์ เค้ามูล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0645034796
อีเมล์ : Suriyun7956@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรสุธินันท์ โยงรัมย์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรประพันธ์ เเสงรัมย์
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรภัทรพงษ์ เสาวลัย
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรภูธเนตร
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรภูวิศ สุธรรม
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1