ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอน แห่งประเทศไทย กียรติปัตรฉบับนี้ มอบให้ไว้เพื่อแสดงว่า พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนุทสาโร ได้เข้าอบรมหลักสูตรออนไลน์และผ่านการทดสอบ เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในวันที่ 11-4-2020
ชื่ออาจารย์ : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2564,21:41  อ่าน 249 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนุทสาโร ผ่านการทคสอบวัคความรู้ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แพบบูรณาการสู่ชั้นเรียน ขอให้มีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงานยิ่งขึ้นสืบไป ออกให้ ณ ว
ชื่ออาจารย์ : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2564,21:40  อ่าน 191 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนุทสาโร ได้ผ่านการทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเกณฑ์ ในระดับคะแนน 100% ขอให
ชื่ออาจารย์ : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2564,21:38  อ่าน 211 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หลักสูตรการฝึกอบรมและ การเรียนออนไลน์ ขอมอบเกียรติบัตรนี้เพื่อแสดงว่า พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนุทสาโร ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง 'นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ
ชื่ออาจารย์ : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2564,21:38  อ่าน 314 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนบ้านหนองกุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ์า ชัยภูมิ เขต 2 ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนุทสาโร ผ่านการประเมินแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ศาสตร์พระราชา...ศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยคะแนน 100% ให้ไว้ ณ วันที่
ชื่ออาจารย์ : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2564,21:37  อ่าน 184 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ศูนย์ฝึกอบรม Experttraining ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนุทสาโร ได้ผ่านการวัดประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ วันที่ 12-4-2020 ด้วยคะแนน 100%
ชื่ออาจารย์ : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2564,21:35  อ่าน 175 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 [ นครสวรรค์ - อุทัยธานี ] DL ขอมอบเกียรติบัตรนี้ว้เพื่อแสดงว่า พระครูสังขรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนุทสาโร ได้ผ่านการวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital Literacy ณ วันที่ 11-4-2020 ด้วยคะแนนผ่าน 80%
ชื่ออาจารย์ : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2564,21:34  อ่าน 197 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ท เอ็ดดูเคชั่น โปร measurement หน่วยพัฒนาครูภายใต้สถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนุทสาโร โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา เป็นผู้ผ่านการทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่องกา
ชื่ออาจารย์ : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2564,21:33  อ่าน 191 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สำนักงานเขดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแผงเพชร เขต ๒ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนุทสาโร ผ่านการทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรวิจัยในชั้นเรียน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยคะแนน ๑๐๐ % ณ วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ชื่ออาจารย์ : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2564,21:31  อ่าน 320 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า พระครูสังพรักษ์ปริญาวัฒน์ จนทสาโร ผ่านการอบรมบทเรียนออนไลน์ เรื่อง Active Learning ให้ไว้ ณ วันที่ 29-4-2020, ด้วยคะแนนผ่าน 100% ขอให้มีความสุข ความเจริญในหน้าที่การ
ชื่ออาจารย์ : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2564,21:30  อ่าน 186 ครั้ง
รายละเอียด..